آموزش مبتدی

شناسه تراکنش (TXID) چیست؟ چگونه می‌توان آن را دریافت کرد؟