آموزش کیف پول متوسط

لجر چیست؟ چگونه می‌توان آن را روی تتر نگه‌داری کرد؟