آموزش مقاله

امضای اشنور (Schnorr Signature) یا امضای رمزنگاری‌شده چیست؟