آموزش متوسط مقاله

نحوه محاسبه اندازه موقعیت (Position Size) در معاملات