اخبار

بیش از ۵۰درصد اتر‌یوم‌ها در یک سال اخیر جابه‌جا نشده‌اند