اخبار

کمبود مبلغ سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه توکن‌شده بیتفینکس درمقایسه‌با مبلغ هدف