متوسط مقاله

وضعیت رو به رشد سه رمزارز در ۵ ژانویه ۲۰۲۴؛ Celestia و Aptos و Osmosis